Vũng Tàu -273.2 oC

Bưu điện huyện Tân Thành

Km46 Quốc Lộ 51, Thị Trấn Phú Mỹ, tp. Vũng Tàu, Việt Nam
+84 64 3876 377

Thiết lập, quản lý khai thác và phát triển mạng Bưu chính công cộng trên địa bàn; cung cấp các dịch vụ Bưu chính công ích theo quy hoạch, theo kế hoạch phát triển Bưu chính của Tổng Công ty và những nhiệm vụ công ích khác do Tổng Công ty giao hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

– Kinh doanh: Các dịch vụ Bưu chính dành riêng theo quy định của Tổng Công ty và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; các dịch vụ bưu chính, chuyển phát, phát hành báo chí, tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh.

– Hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông cung cấp, kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

– Tổ chức kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật và được Tổng Công ty Bưu chính cho phép.