Vũng Tàu -273.2 oC

Nhà hàng Nam Phương Vũng Tàu

NHA HANG - KHACH SAN NAM PHUONG LA DON VI TRUC THUOC CONG TY TNHH TM-DV NAM PHUONG VUNG TAU
D/C:
1. NHA HANG NAM PHUONG
SO 1K, TON THAT TUNG, P7, TPVT
DT: 0643836778
NHA HANG NAM PHUONG CHUYEN PHUC VU CAC MON AN DUOC CHE BIEN TU HAI SAN TUOI SONG VA THIT RUNG.
NHA HANG CO CAC GIA UU DAI PHUC VU CHO KHACH DOAN DEN LUU TRU TAI KHACH SAN NAM PHUONG TAI DIA CHI SO 160/3 HOANG HOA THAM, P2, TPVT.
2. KHACH SAN NAM PHUONGSO6O 160/3 HOANG HOA THAM, P2, TPVT
DT: 0643521204
KHACH SAN CHUNG TOI CO CAC LOAI PHONG: PHONG TAP THE (10 NGUOI), PHONG DOI, PHONG DON GIA CA ON DINH VA HOP LY SUOT NAM
VOI DOI NGU QUAN LY, NHAN VIEN PHUC VU CHUYEN NGHIEP, VOI TIEU CHI LAY SU HAI LONG CUA KHACH HANG LAM TIEU CHI PHAT TRIEN BEN VUNG CUA DOANH NGHIEP. CONG TY TNHH NAM PHUONG VUNG TAU RAT HAN HANH DUOC PHU VU QUY KHACH KHI DEN LUU TRU VA NGHI DUONG TAI THANH PHO BIEN VUNG TAU XINH DEP.